หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใส่ใจการศึกษา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีทาสยาเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นำประชาธิปไตยสู่รากฐาน บริการประชาชนจนประทับใจ"
วิสัยทัศน์ อบต.กุดยม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ
  ปรับปรุงพัฒนาระบบประปาในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
  จัดให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงทั้งบริเวณถนนและตามบ้านเรือน
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างทั่วถึง
  การพัฒนาแหล่งน้ำในการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตหลักทางการเกษตร
เป็นพืชเศรษฐกิจ
  ส่งเสริมด้านการตลาดและมาตรฐานความปลอดภัย
  ส่งเสริมการมีงานทำและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกองทุนต่างๆ
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
  ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย และพัฒนา
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
  การสร้างสุขลักษณะที่ดีในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมต่างๆ
  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี
  การบริการสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
เดือดร้อน
  ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
  ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินชีวิตของประชาชนให้
สอดคล้องกับค่านิยมที่ดี
  การจัดกำลังเจ้าหน้าที่และสายตรวจอาสาออกตรวจในพื้นที่
รับผิดชอบและรักษาความปลอดภัยในหน้าเทศกาลต่างๆ
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
  การจัดประชาคมอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ
  จัดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำบัดและกำจัดขยะ
  จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียและแก้ไขดินเสื่อมคุณภาพ
  พัฒนาภูมิทัศน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม
ทั้งภาครัฐและเอกชน
  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการด้านบุคลากร
และองค์การเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 084-476-1992
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36100
  โทรศัพท์ : 044-100-260, 084-476-1992 โทรสาร : -
  สำนักปลัด : 044-056250 กองคลัง : 044-056213
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ : 044-056210
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม
  จำนวนผู้เข้าชม 75,427 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10